Make your own free website on Tripod.com

เมื่อแก๊สเย็นลงถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะเปลี่ยนสถานะตัวเองไปเป็นของเหลวหรือของแข็ง เมื่อก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของเหลวจะเรียกว่า การควบแน่น

ที่อุณหภูมิต่ำ ก๊าซจะถูกดึงพลังงานจลน์ออกไปในสิ่งแวดล้อม ทำให้มีพลังงานจลน์ต่ำ เคลื่อนที่ช้าลง

เมื่ออนุภาคมาชนกันอาจจะทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวที่ยึดอนุภาคไว้ด้วยกัน ที่อุณหภูมิเย็นลงต่ำกว่าจุดเดือด อนุภาคจะมีแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้นโดยที่แรงยึดเหนี่ยวจะเพียงพอที่จะทำให้อนุภาคอยู่ในสถานะของเหลวได้

การควบแน่นจะคายพลังงานทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น

 

รูปที่ 7 การควบแน่น

แล้วนี่มันรูปอะไรเนี่ย จ้องๆๆ

เวลาเอาขวดน้ำที่แช่เย็นในตู้เย็นออกมา เดิมทีแรกสุดเลย ทันทีที่เอาออกมามันจะยังไม่มีหยดน้ำมาเกาะ แต่เมื่อผ่านไปแปปนึงจะเห็นว่าขวดมันจะเริ่มมีหยดน้ำมาเกาะและใหญ่ขึ้นๆเรื่อย นั่นคือการควบแน่นของไอน้ำ

เนื่องจากขวดน้ำที่แช่มันเย็น หรือมีอุณหภูมิต่ำ ไอน้ำที่ลอยมาชนจะคายพลังงานให้ขวดน้ำแล้วพลังงานจลน์ในโมเลกุลไอน้ำจะลดลง จะเคลื่อนที่ช้าลง แรงยึดเหนี่ยวจึงจับมันให้เป็นของเหลวได้