Make your own free website on Tripod.com

ของเหลวที่เป็นสารบริสุทธ์ จะเยือกแข็งที่อุณหภูมิเดียวกันกับของแข็งที่หลอมเหลว

เมื่อของเหลวเย็นลง อนุภาคจะมีพลังงานจลน์น้อยลงคือจะเคลื่อนที่ช้าลง เมื่ออุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ

การเคลื่อนที่ก็ช้าลงเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้ามากเพียงพอในการทำให้แรงดึงดูดยึดอนุภาคให้อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งได้ เมื่อของเหลวได้รับความเย็นลงถึงระดับหนึ่ง ของเหลวทั้งหมดจะเยือกแข็ง

เมื่อของเหลวจำนวนหนึ่งเยือกแข็งของเหลวจะคายพลังงานเท่ากับพลังงานที่ของแข็งชนิดเดียวกันจำนวนนั้นดูดเข้าไปหลอมเหลว