Make your own free website on Tripod.com

1. ตอบ ก ของเหลวโมเลกุลเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ แต่ก็มีแรงยึดเหนี่ยวให้ติดกัน ไม่กระจัดกระจาย

2. ตอบ ข ปรอทเป็นของเหลวบริสุทธ์ ตะกั่วเป็นของแข็ง น้ำเชื่อมเป็นสารละลายของน้ำตาล น้ำปลาเป็น

สารละลายของเกลือแกง

3. ตอบ ก เพราะโจทย์บอกว่าแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติด ให้นึกถึงปรอท

ถ้าบอกว่าแรงยึดติดมากกว่าแรงเชื่อมแน่นให้นึกถึงน้ำ

4. ตอบ ค เพราะ ความตึงผิวแปรผันตามแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

เอทานอลยึดด้วยแรงระหว่างขั้ว

น้ำยึดด้วยพันธะไฮโดรเจน

น้ำมันยึดด้วยแรงลอนดอนแต่มีมวลโมเลกุลมากแรงจึงเยอะ ( เบนซินบางชนิดก็แรงยึดน้อยกว่าน้ำ )

ปรอทยึดด้วยพันธะโลหะ

5. ตอบ ก เพราะ อัตราการระเหยขึ้นกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคขึ้นกับพันธะเคมี

พันธะเคมีขึ้นกับสมบัติของธาตุและสารประกอบ และขึ้นกับโครงสร้างอะตอม

6. ตอบ ข

7. ตอบ ข เพราะความดันไอสมดุลคือ ความดันของไอขณะที่เกิดสมดุลพลวัติ นั่นคืออยู่ในภาชนะปิดและอัตรา

การระเหยเท่ากับอัตราการควบแน่น

8. ตอบ ข เพราะเข็มอันเล็กๆ จะอยู่บนผิวน้ำได้ ถ้าจะให้แรงลอยตัวช่วยให้ลอย ความหนาแน่นต้องน้อยกว่า

ของเหลวนั้น และหลุมอากาศกับความดันอากาศก็ไม่เกี่ยว

9. ตอบ ข เป็นความรู้รอบตัว เมื่อความเข้มข้นสูง จุดเดือดจะสูง และความดันไอจะเตี้ย

ส่วนความหนืดนั้น ไม่หนืด เพราะไม่ได้มีสารอะไรที่มีมวลโมเลกุลยาวๆมาละลาย

มีแต่ น้ำ + โซเดียมคลอไรด์

10.ตอบ ง ความดันไอแปรผันตามอุณหภูมิ

11.ตอบ ก เพราะว่าที่อุณหภูมิเดียวกัน A มีความดันไอสูงที่สุด

การระเหย แปรผันตามความดันไอ

12.ตอบ ข เพราะว่าที่อุณหภูมิเดียวกัน ความดันไอของ D < C < B <A

แรงระหว่างโมเลกุล แปรผันตามความตึงผิวและแปรผกผันกับความดันไอ

ดังนั้น ความตึงผิว D > C > B > A

13.ตอบ ข เพราะความดันไอของสารทั้ง 3 เมื่อเท่ากับ 380 มิลลิเมตรปรอท จะมีอุณหภูมิ 30 60 100 องศา

14.ตอบ ก เพราะ ดูจากกราฟจะเห็นว่าความดันไอ X > Y > Z

อัตราการระเหยแปรผันตามความดันไอ

15.ตอบ ง เพราะโจทย์บอกว่าโอกาสเดือด ซึ่งมีแนวโน้มมากที่ ของเหลว 2 และ 3 จะมีความดันไอเกิน

760 mmHg ที่อุณหภูมิ 65 องศา

16.ตอบ ค ดูที่กราฟที่ความดันไอ 760 mmHg จะเห็นว่า อุณหภูมิ C > B >A

17.ตอบ ง เพราะมีเป็นไปได้ทั้ง C > B = A , C > B > A และ C > A > B

18.ตอบ ง เพราะเป็นไปได้ทั้ง C >B>A , C =B>A , B>C >A , B > C= A และ B >A>C

19.ตอบ ง แก่นโลกชั้นในถูกแรงอัดเยอะมากจนทำให้มันเป็นของแข็ง

20.ตอบ ข กราฟ อุณหภูมิกับเวลาของการต้มน้ำที่ความดันต่ำๆจะเป็นประมาณนี้