Make your own free website on Tripod.com

1. ตอบ ก ของเหลวโมเลกุลเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ แต่ก็มีแรงยึดเหนี่ยวให้ติดกัน ไม่กระจัดกระจาย

2. ตอบ ค เพราะ น้ำส้มสายชู เป็นสารละลายของกรดแอซิติก ซีอิ้วขาว และ น้ำปลา เป็นสารละลายที่มีเกลือ

3. ตอบ ข เพราะ อนุภาคของเหลวที่อยู่บนผิวหน้าสุดจะติดกับอนุภาคที่อยู่ด้านข้างและด้านล่าง

เนื่องจากแรงดึงดูดนั้นมาจากอนุภาค จึงมีทิศแรงลัพธ์ลงด้านล่าง

4. ตอบ ก ตามทฤษฎี

5. ตอบ ค เพราะความตึงผิวแปรผันตรงกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

ปรอท เป็น พันธะโลหะ น้ำเป็น พันธะไฮโดรเจน น้ำมัน เป็นแรงลอนดอน

6. ตอบ ง. แรงยึดติดมากกว่าทำให้น้ำไปติดกับผ้า แทนที่จะจับกลุ่มรวมกันกับน้ำเอง

7. ตอบ ค เพราะ พื้นที่ผิวมากที่สุด และท่อระบายน้ำไม่ใช่ภาชนะ

8. ตอบ ง เพราะจะได้ค่าเท่ากันเสมอ ถ้าเป็นของเหลวชนิดเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันเมื่อของเหลวต่างชนิดกัน

จึงได้ค่าความดันไอของของเหลวแต่ละชนิดที่ อุณหภูมิต่างๆ โดยมีค่าเฉพาะตัว

9. ตอบ ข ความดันบรรยากาศมีผลต่อการเดือดและการระเหย แต่ไม่มีผลต่อความดันไอ

มวลโมเลกุลก็ยิ่งไม่เกี่ยว

10. ตอบ ค ความหนาแน่นไม่เกี่ยว

11. ตอบ ก ก็คือเมื่อความดันไอเท่ากับหรือสูงกว่าความดันบรรยากาศ

ข้อ ค ไม่เสมอไป ถ้าความดันบรรยากาศมากกว่า 760 mmHg ก้อจะไม่เดือด

12. ตอบ ข เพราะ ความดันบรรยากาศแทบไม่มี น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำ(ความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศ )

ดังกราฟ เนื้อหมูจะไม่สุก

13. ตอบ ง เพราะโจทย์บอกว่าโอกาสเดือด ซึ่งมีแนวโน้มมากที่ ของเหลว 2 และ 3 จะมีความดันไอเกิน

760 mmHg ที่อุณหภูมิ 65 องศา ( ใช้กราฟในข้อ 16 เป็นแนวโน้ม )

14. ตอบ ง เพราะ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 100 องศา ความดันไออาจจะถึง 760 หรือไม่ถึง 760 mmHg ก็ได้

ดังกราฟ

15. ตอบ ค. เพราะ อัตราการระเหย แปรผกผันกับจุดเดือด

16. ตอบ ก. ซึ่งโดยส่วนใหญ่

17. ตอบ ข. ไม่มีของเหลวใดที่ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วความดันไอลดลง

18 .ตอบ ค แรงเชื่อมแน่นทำให้ของเหลวเกาะกัน พยายามเกาะกันให้เป็นทรงกลมมากที่สุด

19.ตอบ ค เพราะแรงตึงผิวเป็นเพียงแรงที่ผิวพยายามทำให้ไม่ขาดกัน เข็มเบามากจึงอยู่ได้

แรงลอยตัวจะพยุงได้เมื่อความหนาแน่นวัตถุน้อยกว่าของเหลวเท่านั้น

20.ตอบ ข เพราะ มีดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้น – ลง แต่ละที่ไม่เท่ากัน น้ำในทะเลเป็นสารละลายเกลือ ไม่ใช่ของเหลว